អំពីយើង

ជាមួយនឹងបេសកកម្មនៃការបម្រើតែដែលមានគុណភាពល្អបំផុតពីតៃវ៉ាន់។ រាល់ពែងតែទាំងអស់ត្រូវបានឆុងស្រស់ៗដោយ Teapresso machine និងការបម្រើដោយក្ដីស្រឡាញ់

ហាងរបស់យើង

Chip Mong Bak Touk Center
Chip Mong Bak Touk Center (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 15 332 509
G01, No. 174, St. Czech Republic Blvd( 169), Corner St. 164, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Exchange Square Mall
Exchange Square Mall (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 15454708
1F, 106 corner st. 61, Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia
CHICHA San Chen BKK (st. 63)
BKK1 (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 93 518 747
160 Preah Trasak Paem (St. 63), Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh, Cambodia