អំពីយើង

ជាមួយនឹងបេសកកម្មនៃការបម្រើតែដែលមានគុណភាពល្អបំផុតពីតៃវ៉ាន់។ រាល់ពែងតែទាំងអស់ត្រូវបានឆុងស្រស់ៗដោយ Teapresso machine និងការបម្រើដោយក្ដីស្រឡាញ់

ហាងរបស់យើង

ÆON Mall Mean Chey
ÆON Mall Mean Chey (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 15 332 509
ÆON Mall Mean Chey F031-1 F, Samdach Hun Sen Blvd, Phum Prek Talong 3, Sangkat Chak Angre Krom, Khan Mean Chey, 12353
Exchange Square Mall
Exchange Square Mall (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 15454708
1F, 106 corner st. 61, Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia
CHICHA San Chen BKK (st. 63)
BKK1 (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 93 518 747
160 Preah Trasak Paem (St. 63), Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh, Cambodia
Sen Sok Design Village
SCG Design Village St. 1003, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 10 798 887
SCG Design Village St. 1003, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom