អំពីយើង

ជាមួយនឹងបេសកកម្មនៃការបម្រើតែដែលមានគុណភាពល្អបំផុតពីតៃវ៉ាន់។ រាល់ពែងតែទាំងអស់ត្រូវបានឆុងស្រស់ៗដោយ Teapresso machine និងការបម្រើដោយក្ដីស្រឡាញ់

ហាងរបស់យើង

Chip Mong Bak Touk Center
Chip Mong Bak Touk Center (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 15 332 509
G01, No. 174, St. Czech Republic Blvd( 169), Corner St. 164, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Exchange Square Mall
Exchange Square Mall (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 15454708
1F, 106 corner st. 61, Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia
CHICHA San Chen BKK (st. 63)
BKK1 (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 93 518 747
160 Preah Trasak Paem (St. 63), Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh, Cambodia
Sen Sok Design Village
SCG Design Village St. 1003, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 10 798 887
SCG Design Village St. 1003, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom
ហ្វាន់ម៉ល់ Fun Mall
FUN Mall_TK (ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម)
+855 96 414 9140
ជាន់ទី02,ផ្លូវ315 សង្កាត់បឹងកក់2 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានី
Fun Mall (2nd floor, St 315, Phnom Penh 12000, Cambodia